logo    Patchwork - studio  Látkový svět  Vše pro Vaše patchworkové hobby 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Minimální objednatelné množství metráže je

20 cm

(pokud není v popisu zboží uvedeno jinak).

Látky je možno objednávat POUZE v násobcích po 10 cm - tedy  20, 30, 40 ......(atd.) cm!

Zboží prodávané v kusech (například panely) nelze dále dělit - nelze objednat jen část panelu !KONTAKT:

Patchwork-studio
Stoliňská 17
Praha 9

jana.warausova@seznam.cz

 


Nádherné panenky

http://www.zemepanenek.cz/
OBCHODNÍ PODMÍNKY » OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu

Patchworkové studioVšeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě Patchworkové studio. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel), jímž je Ing. Tomáš Waraus, Stoliňská 17, 193 00 Praha 9, IČO 66864704 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

2.    Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchodu Patchworkové studio, jsou závazné.
 2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je zákazníkovi prostřednictvím e-mailu odesláno potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny včetně DPH.
 4. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH, a zákazník odsouhlasí konečnou cenu zboží, dopravy a dalších případných poplatků potvrzením své objednávky.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení plné výše kupní ceny a jeho převzetím.
 6. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz. Ochrana osobních údajů).

 

Dodání zboží

Dodací lhůta

 1. Běžná doba dodání je 2 - 10 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě, prosím, přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete vždy včas informováni.
 2. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Způsob dopravy

 

 1. Převzetí zboží probíhá na základě domluvy se zásilkovou službou PPL a zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Z

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek  kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře  souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 4. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 5. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích.
 6. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.5.2010 , poslední den, kdy je zboží možno odeslat zpět tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.5.2010). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku bez ceny poštovného a ostatních dodavatelem vynaložených nákladů (§53 Občanského zákoníku) předem dohodnutým způsobem.
 2. Pokud žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, se všemi původními visačkami, v původním obalu spolu s fakturou.
 3. Při výměně zboží jsme ovšem nuceni Vám naúčtovat manipulační poplatek + poštovné v celkové hodnotě 100 Kč.
 4. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží, které bude při přepravě důsledkem nevhodného obalu poškozeno, nelze vyměnit nebo za něj žádat vrácení peněz.
 5. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět bez náhrady poštovného.
 6. Prodávající může  odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane  nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se  nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné  vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše  uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění,  může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající  může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné  změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží  získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době  potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením  od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde  k dohodě o nové ceně, je prodávající oprávněn odstoupit.

 

Záruční podmínky a reklamace

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem.
 3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Patchworkové studio a právním řádem platným v ČR.
 4. Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Reklamace zasílejte na adresu Ing. Tomáš Waraus, Stoliňská 17, 19300 Praha 9.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkách internetového obchodu Patchworkové studio, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 19.7.2011.

 

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním nebo skladováním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený, se všemi původními visačkami a příslušenstvím a v původním obalu spolu s fakturou. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný). Pokud již tento výrobek dodavatel mít nebude, zašle zákazníkovi zpět peníze nebo zaplacenou cenu nahradí po dohodě jiným způsobem (např. výměnou za jiné zboží).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu Stoliňská 17, 19300 Praha 9.

 

Sídlo provozovatele není výdejním místem ani kamenným obchodem.

NWI3Njhi